128

Anònim · Anónimo · Anonymous

Amsterdam, 1705
128
128

BARCELONA [s.] · [s.] · [t.]

[Llegenda] · [Leyenda] · [Legend] A.-E. … October 1705 [s.d.] · [s.d.] · [t.r.].

19,5 x 26,4 cm

[Foli]· [Folio] · [Folio]

35,2 x 29,4 cm

Nota

Situat a la part superior d’un foli, la part inferior del qual és ocupada per un text a tres columnes: Extract uyt den Brief van den Lt. Admiral van Almonde, Geschreven aen den Griffin Fagel, … den 14 October 1705. P. van Almonde.

 

Situado en la parte superior de un folio, la parte inferior del cual está ocupada por un texto a tres columnas: Extract uyt den Brief van den Lt. Admiral van Almonde. Geschreven aen den Griffin Fagel, … den 14 October 1705. P. van Almonde.

 

Situated on the upper part of a folio, the lower part of which is occupied by a text in three columns: Extract uyt den Brief van den Lt. Admiral van Almonde, Geschreven aen den Griffin Fagel, … den 14 October 1705. P. van Almonde.

Variants · Variantes

A: La reproduïda. · La reproducida. · The version shown.

B: Elimina l’última línia de la llegenda i tres trajectòries de projectils. És la làmina núm 129. · Elimina la última línia de la leyenda y tres trayectorias de los proyectiles. Es la lámina núm 129.· The last line of the legend and the three projectile trajectories have been removed. This is plate no. 129.