2

JANSSON, Johannes

Amsterdam, 1657
2

BARCELONA [s.] · [s.] · [t.]

16,9 x 47,2 cm

In

– Theatrum In quo visuntur Illustriores Hispaniae Urbes, Aliaque Ad Orientem & Austrum Civitates Celebriores. Illustriorum Hipaniae Urbium Tabulae, Cum Appendice Celebriorum Alibi aut olim aut nunc Parentium Hispanis, Aut eorum Civitatum Comerciis florentium. Amstelodami, Ex Officina Joannis Jansonii, [c. 1657]… Fol.

– Toonel der vermaarste koop-steden en handel-plaatsen van den gehele Wereld … ’T Amsterdam, Bij d’Erfgenamen van Sal. Joannes Janssonius van Waesberge Boekverkoopers Aº. 1682.

Nota

Imprès amb la mateixa planxa que el núm. 1, havent-ne eliminat el rectangle amb la llegenda explicativa [i.e.]. A sota es troba també la vista d’Écija signada per Hoefnagle (Hoefnagel) però aquí sense data. El full que porta la sigla Pp mesura en la part gravada 32,5 x 47,2 cm.

 

Impreso con la misma plancha del núm. 1, después de haber suprimido el rectángulo situado en el ángulo inferior con la leyenda explicativa. [i.iz.] En la parte inferior se encuentra también la vista de Écija firmada por Hoefnagel pero aquí sin fecha. El folio que lleva la sigla Pp mide en la parte grabada 32,5 x 47,2 cm.

Printed using the same plate as No. 1, having eliminated the rectangle with the explanatory legend. [b.l.] Beneath it can also be found the view of Ecija signed by Hoefnagel, but undated. The printed part of the sheet which carries the initials Pp measures 32.5 x 47.2 cm.

Variants · Variantes

A: És la làmina núm. 1 · Es la lámina núm. 1. · This is plate no. 1.

B: La reproduïda · La reproducida. · The version shown.