322

TRAMULLES i ROIG, Francesc; FEHRT, A. J. de; MOLES i CORONES, Pere Pasqual; PIFERRER i JOU, Tomàs

Barcelona, 1764
322

Mascara Real executada por los Colegios / y Gremios de la Ciudad de Barcelona para festejar / el feliz desseado arribo de nuestros Augustos Sobera- / nos D.n Carlos tercero, y D.ª Maria Amalia de / Saxonia, con el Real Principe e Infantes. [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Franciscus Tramullas Fecit Barcinone. [i.e.] · [i.iz.] · [b.l.]

Defehrt Sculpsit [i.d.] · [i.d.] · [b.r.]

Barcelona ofrece Rendida â su Mag.d el Diseño de la Mascara … de sus Colegios ÿ Gremios. [i.] · [i.] · [b.]

 

41,2 (39,3) x 53,6 cm

In

Mascara Real executada por los Colegios y Gremios de la Ciudad de Barcelona para festejar el feliz desseado arribo de nuestros Augustos Soberanos D.N Carlos Tercero, y D.ª Maria Amalia de Saxonia, con el Real Príncipe e Infantes. Barcelona: Por Thomás Piferrer su Impressor, Plaza del Angel. Año de 1764. Fol.

Nota

Primer full i títol-frontispici de la Máscara Real, constituïda per 26 fulls solts que l’Atles reprodueix amb els núm. 322 a 336. En el núm. 326 comença la descripció de la cavalcada: 11 làmines de gravats i 11 làmines de text, que també són integrament gravades.

Les làmines de text porten el mateix número del gravat al qual corresponen. No estan firmades i cada una d’elles mesura 40 x 52 cm.

Totes les làmines dels gravats estan firmades, a l’angle inferior esquerre: Franciscus Tramulles Fecit Barcinone, i a l’angle inferior dret: Defehrt Sculpsit. Les seves mides oscil·len entre 43/42,2 x 55,3/52,7 cm.

 

Primer folio y título-frontispicio de la Máscara Real, constituida por 26 folios sueltos que el Atlas reproduce con los núm. 322 a 336. En el núm. 326 comienza la descripción de la cabalgata: 11 láminas de grabados y 11 láminas de texto, éstas también grabadas íntegramente.

Las láminas de texto llevan el mismo número del grabado al que corresponden. No están firmadas y miden cada una 40 x 52 cm.

Las láminas de los grabados están todas firmadas en el ángulo inferior izquierdo: Franciscus Tramulles Fecit Barcinone, y en el ángulo inferior derecho: Defehrt Sculpsit. Sus medidas oscilan entre 43/42,2 x 55,3/52,7 cm.

 

 

First folio and title-frontispiece of the Máscara Real, comprising 26 loose folios which this Atlas reproduces with the nos. 322 to 336. The description of the cavalcade commences on no. 326: 11 plates of engravings and 11 plates of text, also engraved in their entirety.

Each plate of text bears the same number as the corresponding engraving. They are not signed, and each one measures 40 x 52 cm.

All of the plates of engravings are signed, in the lower left corner: Franciscus Tramulles Fecit Barcinone, and in the lower right corner: Defehrt Sculpsit. The dimensions vary from 43/42.2 x 55.3/52.7 cm.