597

CERDÀ i SUNYER, Ildefons

Barcelona, c. 1861
597

PLANO / DE LOS / ALREDEDORES DE LA CIUDAD / DE / BARCELONA [s.] · [s.] · [t.]

 

76,8 x 115 cm

 

Estampat en dos fulls · Estampado en dos hojas · Printed on two sheets

Nota

Topografia de la rodalia de la ciutat de Barcelona que formà el plànol de base sobre el qual se situà la quadrícula del projecte de l’Eixample formulat per I. Cerdà (cfr. làmina núm. 598). Hi ha restes de lletres existents en el títol de la làmina núm. 598. Entre els dos plànols s’observen, entre altres, les diferències següents: representació diferent de la desembocadura del riu Besòs, canvis en la situació d’algunes retolacions com ara RIO BESÓS i PASEO DE GRACIA, i amplada diferent en les vies projectades sobre el nucli antic de la ciutat.

 

Topografía de las cercanías de la ciudad de Barcelona que formó el plano de base sobre el que se situó la cuadrícula del proyecto del Ensanche formulado por I. Cerdà (cfr. lámina núm. 598). Hay restos de letras existentes en el título de la lámina núm. 598. Entre ambos planos se observan, entre otras, las siguientes diferencias: distinta representación de la desembocadura del río Besós, cambios en la situación de algunas rotulaciones como las de RIO BESÓS y PASEO DE GRACIA, y diferente anchura en la vías proyectadas sobre el casco antiguo de la ciudad.

 

Topography of the outskirts of the city of Barcelona, wich made up the basic plan on which de grid of I. Cerdà’s design of the urban expansion area was placed (cfr. plate no. 598). There are some letters left in the title of plate no. 598. Some of the differences that can be noticed between the two plans are the following: the representation of the mouth of the river Besòs, the position of some lettering such as RIO BESÓS and PASEO DE GRACIA, and the width of the thoroughfares designed int the old part of the city.