598 bis

CERDÀ i SUNYER, Ildefons

Barcelona, 1858-1859
598 bis

Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona, levantado por orden del Gobierno para la formación del proyecto de Ensanche. [s] · [s] · [t]

Escala 1 x 5000

Lit. [Litografia] del Comercio San Pablo nº 31 [1859]

172 x 262 cm

Nota

Imprès en 36 fulls de 32 x 44,7 cm i presentat en una carpeta amb el títol imprès: “Plano de Barcelona  y Pueblos circunvecinos” Escala de 1 por 5000.

L’any 1859 l’Ajuntament organitzà un concurs municipal de projectes de l’Eixample. Per aquesta finalitat feu imprimir uns pocs exemplars del Pla de les Rodalies sobre el qual els concursants dibuixarien l’Eixample. Mes  el concurs deixà immeditament de tenir cap sentit, puig que el govern central acabava d’aprovar el pla de Cerdà. Aquestes circuntancies expliquen la raresa i la desconeixença d’un document de dimensions tant grans, però d’una destinaciò efímera.

La particuliaritat d’aquest exemplar es la de presentar damunt del text imprès una part dibuixada compresa entre la muntanya de Montjuïc, l’antic recinte i la línia del ferrocarril a Martorell. No coneixem encara l’autoria del dibuix. En tot cas fou una persona molt interessada en la construcció de l’Eixample. El mateix Cerdà?

«Si és que el trasllat del disseny urbanístic es va fer amb alguna finalitat pràctica, potser l’agent més interessat seria l’Ajuntament de Sants.» (Ramon Grau)

 

Impreso en 36 hojas de 32 x 44,7 cm. Y presentado en una carpeta con el título impreso: “Plano de Barcelona y Pueblos circunvecinos” Escala de 1 por 5000. 

El año 1859, el Ayuntamiento organizó un concurso municipal de proyectos del “Eixample”. Con esta finalidad hizo imprimir unos cuantos ejemplares del “Pla de Rodalies (Plano de los alrededores) sobre el cual los concursantes dibujarían el “Eixample” (Ensanche). Este concurso dejó inmediatamente de tener sentido pues el Gobierno central acababa de aprobar el “plan Cerda”.

Estas circunstancias explican la rareza y desconocimiento de un documento de dimensiones tan grandes pero con un destino tan efímero.

La particularidad de este ejemplar es la de presentar sobre el texto impreso una parte dibujada comprendida entre la montaña de Montjuïc, el antiguo recinto y la línea del ferrocarril a Martorell. No conocemos todavía la autoría del dibujo. En todo caso fue una persona muy interesada en la construcción del “Eixample”. ¿El propio Cerda?

«Si es que el traslado del diseño urbanístico se hizo con alguna finalidad práctica, es posible que el más interesado hubiera sido el Ayuntamiento de Sants.» (Ramon Grau)

 

Printed on 36 sheets of 32 by 44.7 cm sheets and presented in a folder with the printed title: “Plan of Barcelona and neighbouring towns”. 1:5000 scale.

In 1859, the City Hall organised a municipal competition of projects of the “Eixample”. To do so, it printed some examples of the “Pla de Rodalies” (plan of the surrounding areas), on which the competitors drew the “Eixample” (expansion). This competition immediately lost all relevance since the central government had just approved the “Cerdà plan”.

These circumstances explain the rarity and lack of awareness of a document of such big dimensions but with such a short lifespan.

The peculiarity of this example relates to the fact that a drawing of the area between the Montjuic hill, the old precincts and the railway line to Martorell appears on the printed text. We do not yet know the drawing’s artist. In any event, it was a person who was highly interested in the construction of “Eixample”. Cerdà himself?

“If the drawing of the urban layout was undertaken with any practical end, it is possible that the most interested party would have been the Council of Sants” (Ramon Grau)